Brief aan de parochianen

Aan de parochianen van de parochie Christus’ Hemelvaart-H. Joseph, 4-6-2020.

 

Geachte Parochianen,              Hier download Pdf voor afdruk>

 

In deze coronatijd is ook de parochie in onrustig vaarwater terechtgekomen.

Het voornemen was u daar niet alleen langs schriftelijke weg over te informeren, maar een parochievergadering, zoals in april gepland was, is vooralsnog niet toegestaan en omdat het merendeel van u (en ons)  tot de kwetsbare groep gerekend mag worden, zeker niet verstandig. We hopen later in het jaar alsnog die vergadering te kunnen houden.

Derhalve informeren wij u opnieuw langs deze schriftelijke weg.
De informatie die via de wekelijkse mailingen tot u kwam was mede vanwege diverse beperkingen noodgedwongen summier.

Wat speelt er:

Allereerst onze pastoor,
Bekend is dat Piet inmiddels al enige tijd is opgenomen in Zuyderland Medisch Centrum op de afdeling revalidatie. Zijn gezondheid is zorgelijk. Bij een locatiebezoek van een behandelaar aan de pastorie is dan ook geconcludeerd dat zelfstandig wonen niet langer verantwoord geacht mag worden!
Een trieste ontwikkeling voor de parochie, maar vooral voor hem persoonlijk. Deze situatie treft hem diep en we leven met hem mee, echter helaas op afstand.
Bezoek, een persoon tegelijk, is inmiddels toegestaan, wel (voorschrift van het ziekenhuis) na aanmelding. Met de pastoor is afgesproken om de aanmelding via Jan Barendse te laten lopen ( 06 22447867 ). Jan fungeert als contactpersoon.

De medische situatie van onze pastoor heeft er inmiddels toe geleid dat hij om gezondheidsredenen zijn ontslag als pastoor van onze parochie bij het bisdom heeft ingediend.
Dit ontslagverzoek is zeer recent aanvaard en heeft bij het Bisdom geleid tot de volgende beslissingen:


Een nieuwe pastoor,
De nieuwe deken, Rob Merkx,  wordt op zondag 19 juli geïnstalleerd en zal vanaf die datum ook de pastoor van  onze parochie zijn.
Tot die datum fungeert deken Van Rens als waarnemer voor onze parochie en zal zorgen dat de priesterlijke taken behartigd worden.

In concreto betekent dit dat vanaf a.s. zondag 7 juni deken Van Rens zal voorgaan in de eucharistie op de gewone tijd, 10.30 uur. Ook op zondag 14 juni zal er een eucharistie viering zijn. Op die beide zaterdagen, om 19.00 uur, zal er een gebedsdienst zijn waarin Elly Bus zal voorgaan.

Voor de weken daarna  moeten de diensten nog nader worden ingevuld.

Als Kerkbestuur en Pastoraatgroep  hechten wij er aan te kunnen stellen dat bij deken Van Rens duidelijk begrip is voor onze situatie en hij graag bereid is om zijn medewerking te verlenen zodat wij weer eucharistie kunnen  vieren.  Wij heten hem daarvoor dan ook graag welkom.

Met deken Merkx hopen we al op korte termijn te kunnen kennismaken en zullen u dan nader informeren.

 

Nog wat praktische zaken:

In onze kerk worden de voorgeschreven corona maatregelen opgevolgd.

Dit houdt het volgende in:

 • In de maand juni mogen slechts 30 personen de dienst bijwonen.
 • Vooraf aanmelden op het parochiecentrum, via mail, per telefoon of schriftelijk is vereist.
  Toelating in de volgorde van aanmelden, met opgave of er bij teveel aanmeldingen bereidheid is  naar de andere weekenddag te gaan.  Daarvoor dus graag met opgave van telefoonnummer, zodat u in dat geval bereikbaar bent.
 • Alleen komen als u geen ziekteverschijnselen heeft als koorts, verkoudheid, hoesten e.d.
  Bij aankomst in de kerk zal dat worden gevraagd !!!
 • Pas vanaf zondag 14 juni, Sacramentsdag, wordt er communie uitgereikt.
  Bij de vieringen is volkszang tot nader order niet toegestaan.
 • Voor binnenkomst is alleen de hoofdingang open.
 • De wijwater bakjes zijn leeg.
 • In de kerk zijn maatregelen genomen om onderling afstand te kunnen houden.
  Stoelen rijen zijn om en om geblokkeerd. Tussen bezoekers dienen drie stoelen vrij gehouden te worden. Gezinsleden mogen bij elkaar zitten.
 • Er wordt geen collecte gehouden. Echter uw bijdrage in de mandjes bij de uitgangen is meer dan welkom. Die inkomsten worden echt gemist.
 • Bij het einde van de dienst de kerk zo veel mogelijk ook door de overige deuren verlaten zodat  de onderlinge afstand van anderhalve meter aangehouden kan worden.
 • Voor de situatie vanaf 14 juni met communie uitreiking volgen t.z.t. nadere mededelingen.
  Dat geldt ook voor de situatie vanaf 1 juli,  als er dan tot  100 mensen mogen komen.
 • Verder voorlopig geen koffie drinken na de dienst !!!

 

Kerk open:
Vooralsnog blijft de kerk buiten de diensten open  op woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 voor gebed en/of een kaarsje.

 

Afscheid:
Te gelegener tijd zal er op passende wijze afscheid genomen worden van  Piet Verhagen als pastoor van onze parochie  !!!
Uw erkentelijkheid jegens hem kunt u echter ook nu al tot uitdrukking brengen door hem een kaartje te sturen of hem te bezoeken, afdeling West 36 kamer 28. Voor aanmelding zie hierboven.

 

Het Kerkbestuur en de Pastoraatgroep

 

 

naar de vorige pagina ...