Stichting  Pastorale  Dienstverlening (SPD)

Secretariaat/Administratie:
   Holleweg 5
   6151 GH Munstergeleen
   Tel: 046 451 32 18
   email:  secretariaatspdvrangendael@ziggo.nl

 Hier vindt u de folder over de SPD in het printbaar pdf-formaat

 Hier vindt u het eindejaarbericht 2017 in het printbaar pdf-formaat

 Hier vindt u het halfjaarbericht 2017 in het printbaar pdf-formaat


Stichting Pastorale Dienstverlening

Halfjaarbericht 2017

Hierbij ontvangt u het Halfjaarbericht van de SPD.

 

In dit bericht treft u aan:

  • een artikel van Elly waarin zij een aantal gedachten over de toekomst ontvouwt
  • een interview met Piet Vael. Om beter te weten wie onze begunstigers zijn wil het bestuur van de SPD meer persoonlijk contact zoeken met de begunstigers. Eén van de manieren is het interviewen van begunstigers ten behoeve van het halfjaar- en het eindejaarbericht.
  • Tenslotte treft u een beknopt financieel verslag over 2016 aan.

In de samenstelling van het bestuur heeft er sinds het jaarbericht 2016 van december geen mutatie plaatsgevonden. Momenteel bestaat het bestuur uit: Robert van Lanschot (voorzitter), Hans Hermans (secretaris), Jan Hendriks (penningmeester), Elly Wetzeler, Henk Bruns, Diederick Barendsz, André Colaris, Theo Ronden.
Theo heeft om gezondheidsredenen aangegeven zijn bestuurslidmaatschap te willen beëindigen m.i.v. 22 mei 2017.

Binnen het bestuur is een plan van aanpak besproken waarin een aantal voorstellen wordt gedaan om de inkomsten van begunstigers te stabiliseren en zo mogelijk te vergroten. In 2017 zal gepoogd worden hieraan uitvoering te geven. Bij een fonds zal een aanvraag worden ingediend voor het verbeteren van de beschikbare communicatiemiddelen. Het plan van aanpak is ook met het Kerkbestuur besproken en er zijn afspraken gemaakt over de onderlinge informatie-uitwisseling.
Het bestuur erg blij met de uitkomst van de gesprekken met de Stichting Sint Joseph Stadbroek over een solide garantstelling voor de pastoraal werker.

 

Bericht van de pastoraal werker aan de begunstigers
door Elly Bus-Linssen - mei 2017

 

Op zoek naar de kern.

Het zijn spannende tijden. Aan het eind van dit jaar gaat onze bisschop met pensioen. Een jaar later ook de deken van Sittard. De herbenoeming van onze pastoor geldt tot november 2018. De mensen in de parochie worden ouder; er komen weinig jongeren bij. En er zijn minder financiële middelen beschikbaar.
spd_half_2017_foto2Ook al willen we dat alles bij het oude blijft, er zullen zeker zaken gaan veranderen...  Hoe en wat precies, dat weten we nog niet, de toekomst zal het ons leren. En van de toekomst moeten we het ook hebben. Het heeft helemaal geen zin om alleen maar terug te kijken in de tijd en te zeggen hoe geweldig alles toen was... Belangrijker is dat we ons afvragen wat de kern is van ons parochie-zijn nù. Nog basaler misschien: wat is de kern van ons christen-zijn vandaag. Waar leven we van, in de maatschappij zoals die is? Wat is ons heilig? Waar doen we, wat we doen, allemaal voor? Wat hebben we nodig? Wat kunnen we missen? Wat is alleen maar buitenkant? En wat blijft, ten allen tijde, ook al gaat het met ‘de kerk’ niet goed? Ook een kerk in de marge kan spreken van een bevrijdende boodschap. Gods verlossende handelen krijgt handen en voeten als we elkaar in onze kwetsbaarheid kunnen helpen om te gaan met wat het leven ons brengt...  op alle fronten. Als christenen zijn we ook maar gewone mensen die  te maken krijgen met angst en onzekerheid, met ziekte en tegenslag, met twijfel over wat waar is en wat je kunt geloven... Dan kan een geloofsgemeenschap van grote waarde zijn. Omdat we elkaar hebben, omdat we over en weer op elkaar kunnen leunen als het moeilijk is en met elkaar kunnen zoeken naar hoop... Omdat we samen hiervan iets kunnen uitdragen dichtbij of verder weg. Omdat we elkaar en allen die ervoor open staan de verhalen kunnen vertellen van Gods geschiedenis met de mensen...
Zolang het kan, wil ik de parochie daarbij van dienst zijn...

 

Dienstbaar.
spd_half_2017_foto3 Interview met Piet Vael.

Dienstbaar, een woord dat Piet Vael regelmatig gebruikt in het interview dat Robert van Lanschot en Hans Hermans met hem hielden.

Piet is één van de parochianen die met zijn vrouw Ange en zijn gezin begin negentiger jaren heel bewust overstapten van Limbricht naar de parochie van Vrangendael. Piet: “Nadat Pastoor de Vos van Limbricht om gezondheidsreden uit de parochie vertrok en de opvolger in de ogen van ons gezin Vael te weinig ruimte gaf hebben wij onze relatie met Vrangendael echt vorm gegeven “.
Door het bezoek aan de kindernevendiensten van de parochie Vrangendael maakte hij kennis met deze parochie. Ange en Piet voelden zich daar thuis.

Uitgangspunt voor Piet is volledig meedoen in de parochie, je zit in een gemeenschap.  Van meet af aan namen ze deel aan werkgroepen. Op die manier werd Vrangendael een deel van hun gezinsleven. Ook nu nog is Piet lid van een gespreksgroep en ontplooit hij allerlei activiteiten voor de parochie.

Wat vooral aanspreekt is, zoals gezegd de dienstbaarheid. De parochianen zijn er niet voor de kerk, maar de kerk is dienstbaar voor de mensen.
Een bijzondere rol daarvoor is weggelegd bij de pastoraal werker. Met Elly Bus hebben we een pastoraal werker in dienst die precies de geest van dienstbaarheid uitdraagt. Met haar stimulerende en faciliterende rol bij de verschillende projecten, zoals Eerste Communie en Vormsel. Met haar manier waarop zij in de overwegingen de parochianen aan het denken zet. Daarbij past ze in de traditie van Vrangendael: geen meningen opleggen, maar helpen nadenken over hoe we in het leven kunnen  staan.

Piet vindt de pastoraal werker van wezenlijk belang voor de parochie en daarmee ook de SPD die met haar contacten met begunstigers en fondsen en kerkbestuur gelden verwerft om haar salaris te kunnen betalen. Piet heeft verleden jaar als lid van de kascommissie de financiële positie van de SPD kunnen inzien en wenst de SPD wat dat betreft voor de toekomst alle succes toe. Piet adviseert de SPD om naar begunstigers volledig open en optimaal dienstverlenend te zijn.

Financiën van de stichting

De hieronder vermelde cijfers zijn onder voorbehoud van het advies van de kascontrolecommissie en déchargeverlening van de penningmeester door het bestuur.
De inkomsten en uitgaven over 2016 zien er als volgt uit:

Inkomsten

 

Uitgaven

 

Begroting 2017

Realisatie 2016

 

 

Begroting 2017

Realisatie 2016

Begunstigers

14.500

14.845

 

Salaris

30.000

30.083

Stichtingen

22.200

21.660

 

Soc. lasten

4.500

4.535

Rente

       20

       25

 

Pensioen

3.200

3.147

Tekort

1.924

2.486

 

Diversen

944

1.251

Totaal

38.644

39.016

 

Totaal

38.644

39.016

Onze stichting werd in 2016 geconfronteerd met een tekort van  € 2.486,-.  Dat het tekort voor 2017 lager wordt begroot komt mede door de verhoging van de bijdrage van het Kerkbestuur. Niettemin heeft het bestuur zorgen omdat jaarlijks wordt ingeteerd op de reserves.
Daarom mede langs deze weg een oproep aan begunstigers om de hoogte van hun bijdrage te herzien, en/of een tussentijdse gift te overwegen.

 

E-mailadressen.
Om het contact met u te vergemakkelijken zou het prettig zijn wanneer de secretaris over e-mailadressen zou kunnen beschikken. Wanneer u daaraan mee wil werken, kunt u een mailtje sturen met uw naam, adres en zo mogelijk telefoonnummer naar secretariaatspdvrangendael@ziggo.nl.
Alvast hartelijk dank.

 

Tot besluit
Wij hopen u weer enig inzicht gegeven te hebben in het reilen en zeilen van onze stichting en ook in het werk van Elly, dat door uw aller bijdragen mogelijk gemaakt wordt. Wij zijn u daar erkentelijk voor.
Wellicht ten overvloede wijzen wij erop dat voor de parochie schenkingen aan de SPD gelden als Kerkbijdrage met de rechten die daaraan verbonden zijn.

 

Namens de Stichting Pastorale Dienstverlening,

 

Robert van Lanschot (voorzitter)                       Hans Hermans (secretaris)

 

Bankrekeningnummers Stichting Pastorale Dienstverlening
ING:  IBAN: NL08INGB0005459424 
SNS:  IBAN: NL02SNSB0879243333

 pastoraal werkster Elly Bus en voorzitter Jan Bovend'eerdt

naar de vorige pagina ...