Stichting  Pastorale  Dienstverlening (SPD)

Secretariaat/Administratie:
   Holleweg 5
   6151 GH Munstergeleen
   Tel: 046 451 32 18
   email:  secretariaatspdvrangendael@ziggo.nl

 Hier vindt u de folder over de SPD in het printbaar pdf-formaat

 Hier vindt u het halfjaarbericht 2018 in het printbaar pdf-formaat

 Hier vindt u het eindejaarbericht 2017 in het printbaar pdf-formaat


Halfjaar jaarbericht 2018

Halfjaarbericht 2018

Hierbij ontvangt u het Halfjaarbericht van de SPD.

In dit bericht treft u aan:

 • een artikel van Elly waarin ze ons uitnodigt na te denken over de persoonlijke invulling van het geloofsleven.
 • een interview met Harry Muller bij wijze van introductie van dit nieuwe bestuurslid.
 • een kort verslagje met het resultaat van onze kaartenactie.
 • een beknopt financieel verslag over 2017.
 • tenslotte treft u aan als apart inlegvel onze privacyverklaring in het kader Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In de samenstelling van het bestuur heeft er sinds het eindejaarbericht 2017
van december geen mutatie plaatsgevonden. Momenteel bestaat het bestuur uit: Robert van Lanschot (voorzitter), Hans Hermans (secretaris), Jan Hendriks (penningmeester), Harry Muller, Elly Wetzeler, Henk Bruns, Diederick Barendsz, André Colaris.

Binnen het bestuur zijn regelmatig de zorgen om de financiële situatie besproken. Ook het Kerkbestuur heeft haar zorgen. Een gezamenlijke werkgroep heeft initiatieven besproken. Een van de eerste acties was een gezamenlijke brief om parochianen en begunstigers deelgenoot te maken van de problematiek en een appèl om de bijdragen minstens te continueren, maar liever nog te verhogen. KB, SPD, maar ook parochianen hebben een gezamenlijk belang en verantwoordelijkheid bij de continuering.
Met het Kerkbestuur zal verder bekeken worden welke acties verder nodig zijn voor een gunstiger financiële positie.
Het bestuur is voorts de Stichting St. Joseph Stadbroek erkentelijk over afspraken m.b.t. een solide garantstelling voor de pastoraal werker.

 

Bericht van de pastoraal werker aan de begunstigers
door
Elly Bus-Linssen - mei 2018

Verantwoordelijk voor je eigen geloof

Ooit werd alles wat gelovigen moesten weten, doen of geloven vanuit de kerk aangereikt... Dat is allang niet meer zo. En zeker in onze parochie zijn de meeste mensen gewend zelf ook na te denken. Ze zijn er zich van bewust dat ze zelf kunnen en mogen zoeken. Boeken, kranten en internet staan vol met thema’s rond geloof en zingeving. Gelovigen ontwikkelen zelf ideeën met betrekking tot God, leven, dood, zin en onzin in het bestaan...
Toch kan het zijn dat er in de toekomst nog meer wordt gevraagd, dat ieder mens voor zich nog meer verantwoordelijk zal worden voor het invullen van de praktijk van het eigen geloofsleven, voor de eigen geloofsgemeenschap. Het is dan belangrijk dat mensen weten wat ze zelf wensen, wat ze zelf nodig hebben voor hun eigen geloofsleven. En wat willen ze vanuit dat geloof kunnen realiseren voor andere mensen in de samenleving? Hoe kan dat christelijk geloof van betekenis zijn in de maatschappij van nu en de nabije toekomst? Wat zijn voor ieder de persoonlijke voorwaarden - mensen en middelen - waaraan voldaan moet zijn? De vraag is dan ook, aan u allen, betrokkenen bij de parochie Vrangendael: Wat kan ik als gelovige zelf en waar heb ik hulp bij nodig? En van wie? En wat kan ik zelf bijdragen om anderen daarin te steunen? Ben ik bereid in gesprek te gaan of samen te vieren met stad- of streekgenoten die er anders in staan, kan ik samen kerk zijn met mensen die wat traditioneler in het geloof staan? Of ga ik liever mijn eigen weg, al of niet samen met een kleiner of groter groepje Vrangendaelers? Wellicht is het mogelijk zowel in een groter samenwerkingsverband als in een kleine ‘huisgemeente’ te participeren...
Mochten er in de toekomst dingen gaan veranderen, dan is het goed om dit te weten. Laten we samen openhartig en in goede harmonie uitwisselen hoe het verder kan gaan. En ik loop nog een eindje met u mee... zolang het kan.

Tot ziens in de parochie!

 

Interview.

Om beter te weten wie onze begunstigers zijn wil het bestuur van de SPD meer persoonlijk contact met de begunstigers.

Eén van de manieren is een interview ten behoeve van het halfjaar- en het eindejaarbericht. Dit keer de weergave van een gesprek met Harry Muller, sinds een jaar ook bestuurslid van de SPD.

 

 “Waar kan ik op de deur kloppen ……..”

 

Harry en Gerda wonen al 40 jaar in Limburg, eerst 10 jaar in Susteren en nu alweer 30 jaar in Limbricht. Ze komen oorspronkelijk uit Twente (Oldenzaal). Werk bracht hun naar deze provincie, waar zij graag willen blijven.

Parochie Vrangendael lag voor alle twee in het verlengde van, eerst de studentenkerk in Nijmegen en daarna de Jonge Kerk in Roermond. De liederen, het samen beleven van de vieringen, de aandacht voor maatschappelijke vraagstukken en actualiteit, zijn belangrijke elementen die  de keuze voor Vrangendael bepalen. De eerlijkheid gebiedt om te zeggen dat Vrangendael een aantal jaren niet in beeld was en de aandacht gericht was op andere zaken (opgroeiende kinderen). Maar de kerk bleef toch op momenten aanwezig en een rol spelen.

Na een oproep in het jaarbericht voor een bestuurslid heeft Harry zich gemeld, hij wil meehelpen de kerk op de been te houden, maar ook te laten voortleven. Een belangrijke inspiratie vormen de gesprekken met een oud-collega van 82 jaar, een gewezen priester. Harry onderschrijft het grote belang van de functie van de pastoraal werker.

Nu, na een jaar meegedraaid te hebben als bestuurslid, heeft hij gemerkt of meegemaakt hoe moeilijk het is om de benodigde financiën te verwerven terwijl dat tegelijkertijd een keiharde noodzaak is voor het voortbestaan. Ook heeft hij mogen ervaren de belangrijke rol van het kerkbestuur.

Hoe kun je ingangen vinden die (financiële) verlichting geven?

In een artikel met de oud-voorzitter van VVV Venlo vond hij inspiratie. Die zegt: “ik weet dat ik moet kloppen op de deur, want als je niet klopt op de deur gebeurt er niets”.

De vraag is dus waar kan de SPD op de deur kloppen? Zou je samen met een aantal parochianen niet eens het gesprek aangaan en onderzoeken of er geen ingangen bij bedrijven (personen) te vinden zijn, die benaderd kunnen worden voor een bijdrage.

Voor de korte termijn is het voor Harry het allerbelangrijkste hoe het pastoraat ingevuld gaat worden. Voor de SPD geldt dat zij haar aandacht moet geven aan de financiën, want daar alleen mee kun je de pastoraal werker handhaven.

 

Financiën van de stichting

De inkomsten en uitgaven over 2017 en de begroting 2018 zien er als volgt uit:

Inkomsten

 

Uitgaven

 

Begroting 2018

Realisatie 2017

 

 

Begroting 2018

Realisatie 2017

Begunstigers

33.200

33.786

 

Salaris

30.500

29.996

Stichtingen

3.000

3.000

 

Soc. lasten

4.500

4.954

Rente

           20

10

 

Pensioen

3.400

2.695

Tekort

3.080

1.876

 

Diversen

900

1.027

Totaal

39.300

38.672

 

Totaal

39.300

38.672

Onze stichting werd in 2017 geconfronteerd met een tekort van  € 1.876,-.  Dat het tekort niet hoger is  komt mede door de verhoging van de bijdrage van het Kerkbestuur. Niettemin heeft het bestuur zorgen omdat jaarlijks wordt ingeteerd op de reserves.

Kaartenactie.
Naast de eerder genoemde actie van KB en SPD om structureel meer inkomsten te verwerven heeft de SPD een kaartenactie gehouden. Er zijn setjes met wenskaarten met afbeeldingen van kunstwerken van Pastoor Meertens gemaakt. Daartoe zijn werken die bij de zus van Pastoor Meertens in huis staan gefotografeerd. Sommige van deze werken zijn nog niet bekend.
Via de Mededelingen tijdens de Dienst, Deze Week en de website werd hieraan bekendheid gegeven. U kunt nog kaarten bestellen via info@spdvrangendael.nl of via het Parochiecentrum.
Er zijn drie sets van elk vijf kaarten. Elke set kost 10 euro.

Tot besluit
Wij hopen u weer enig inzicht gegeven te hebben in het reilen en zeilen van onze stichting en ook in het werk van Elly, dat door uw aller bijdragen mogelijk gemaakt wordt. Wij zijn u daar erkentelijk voor.
Wellicht ten overvloede wijzen wij erop dat voor de parochie schenkingen aan de SPD gelden als Kerkbijdrage met de rechten die daaraan verbonden zijn.
Namens de Stichting Pastorale Dienstverlening,

Robert van Lanschot (voorzitter)                       Hans Hermans (secretaris)

Bankrekeningnummers Stichting Pastorale Dienstverlening
ING:  IBAN: NL08INGB0005459424 
SNS:  IBAN: NL02SNSB0879243333Eindejaarbericht 2017

Hierbij ontvangt u het Eindejaarbericht van de Stichting Pastorale Dienstverlening. Naast mededelingen van het bestuur treft u aan:

 • het jaarverslag van onze pastorale werker Elly Bus.
 • een interview met Henny en Ren Lantman.
 • mededelingen van het bestuur.
 • onze jaarlijkse oproep.

 

Van het Bestuur.

 

Herstel Elly Bus.
Zoals bekend is zij herstellende van een ingrijpende heupoperatie. Het Bestuur is op 2 november op ziekenbezoek geweest. Vanuit thuis kan ze alweer bepaalde werkzaamheden verrichten. De vooruitzichten zijn dat ze in ieder geval met Kerstmis weer kan voorgaan en de overweging houden. Elly, we wensen je een voorspoedig herstel.

 

Bestuurssamenstelling.
Theo Ronden heeft om gezondheidsredenen het bestuur verlaten. Theo, wij  zeer erkentelijk voor de bijdrage die hij gedurende 10 jaar aan de SPD hebt geleverd en wensen je alle goeds voor de toekomst.
Als opvolger is Harry Muller benoemd. Naast Harry bestaat het bestuur  momenteel uit: Diederick Barendsz, Henk Bruns, André Colaris, Jan Hendriks (penningmeester), Hans Hermans (secretaris), Robert van Lanschot (voorzitter) en Elly Wetzeler.

Vervolg bestuursmededelingen blz. 7

spd_004

Jaarverslag pastoraal werker ten behoeve van de SPD  

 

Elk jaar krijgt u weer een volgend jaarverslag voor ogen... Is er iets nieuws onder de zon? Wat blijft er hetzelfde...?  Zijn er verrassingen? Hoe zal het verder gaan? Ik probeer u hier iets van te laten proeven.

Zelf werd ik verrast door de aandacht die ik kreeg op het feest van onze pastoor die op 1 november 2016 75 jaar is geworden. Ik was op dezelfde dag precies 10 jaar in de parochie werkzaam. Geen officieel jubileum, maar de blijk van waardering door allerlei mensen was leuk!

 

Toch weer druk

 

Het is weer behoorlijk druk dit jaar. Allereerst vanwege werk voor het functioneren van het Parochiecentrum, ter vervanging van Annelies. En dan nog extra omdat ook pastoor wat langer niet aanwezig is vanwege een bijzondere vakantie in Kenia en ik hem - naast de vervanging in zijn andere vakantie en retraite - in die periode vervang bij enkele uitvaarten. Tenslotte staat er meer dan gebruikelijk op de agenda in de meestal rustige zomermaanden, zo voor en na mijn vakantie, omdat ik graag zoveel mogelijk voorbereidingen tref voor de periode (vanaf half september 2017) dat ik zelf vanwege een operatie en revalidatie afwezig zal zijn. Er schuift dus her en der wat overleg naar voren. Op het moment dat ik dit verslag schrijf (1 september) moet de operatie nog plaatsvinden. Hopelijk kan ik daarna weer zo spoedig mogelijk aan de slag.

                        

Ontwikkelingen door het jaar

Het communieproject is hetzelfde als voorheen, we gebruiken als basis het project ‘Door de poort’ en vele ouders zijn betrokken bij de communielessen, bij de werkgroep, bij de versiering. Ik begeleid Wilma Moelker, die stage loopt bij het communieproject in onze parochie, als cursist van de catechistenopleiding Kairos. Deze opleiding wil de vrijwilligers in de parochies helpen bij hun gelovige ontwikkeling en de ontplooiing van hun talenten.


spd_008Bij de witte donderdagviering en de dankviering gaan pastoor en ik, zoals vorige jaren, samen voor. Alleen de 1e communievieringen krijgen in 2017 een iets andere jas door de inbreng van kapelaan van der Wegen, die samen met mij en de ouders en kinderen deze vieringen vormgeeft en er in voorgaat. Door verschil in stijl en achtergrond en geschiedenis is het bij de lessen en de viering toch van beide kanten een beetje wennen. Maar er zit groei in de samenwerking: we komen er wel. Voor 2018 zijn de eerste afspraken en de data voor de 1e communievieringen, waarin weer kapelaan van der Wegen met mij zal voorgaan, inmiddels vastgelegd.
Na een vormselviering met een groep van twaalf vormelingen op 1 april 2017 zijn er in mei slechts vijf aanmeldingen voor het nieuwe vormseljaar. Bij het vormselproject zetten we daarom binnenkort toch de onvermijdelijke stap naar een project voor groep 8 in plaats van de brugklas. Het is niet anders... en de ouders zijn er blij mee. We gaan dus een seizoen met twee parallelle groepen tegemoet. En we passen het project alvast aan zodat het bruikbaar is voor kinderen die een jaar jonger zijn. In de toekomst willen we uitzien naar een ander project, maar voor het komende jaar is het handiger om zowel in de brugklasgroep als bij de kinderen van groep acht ongeveer dezelfde bladen te gebruiken.

 

Liturgie vieren telkens anders 

Liturgie betekent ook dit jaar in de praktijk voor mij: agenda’s opstellen en vergaderingen voorzitten, gebeden en teksten schrijven en zoeken, maar vooral ook vieren....
Met verschillende mensen, in een grote diversiteit van vieringen. Zoals met de kleine kinderen bij het ‘Kindje wiegen’, in de stilte en de zang in de vesper- en Taizévieringen, tijdens de frisse sfeer van de gezinsvieringen op dierendag, kerstavond en in de 40-dagentijd. Of als de kerk vol kinderen zit bij de einde-schooljaar-viering voor basisschool Lahrhof. Maar ook blijkt telkens het voorgaan in uitvaarten - en daarbij proberen heel dicht bij mensen te staan - heel bijzonder... Daarnaast zijn er vele gewone weekend-vieringen en mooie diensten op feestdagen waar ik bij betrokken ben. En tenslotte maken we samen vele kleine liturgische momenten mee op doordeweekse avonden tijdens vergaderingen of ouderavonden.

 

Tenslotte

Als u vragen heeft over dit verslag, of als u met mij over iets anders van gedachten wilt wisselen, dan bent u van harte uitgenodigd om contact met mij op te nemen, via
06-17831958 of buslinssen@gmail.com.

Graag tot ziens in de parochie!

Elly Bus-Linssen,
pastoraal werker
Parochie Christus’ Hemelvaart - H. Joseph.

 

Interview met Henny en Ren Lantman.

spd_010

Om beter te weten wie onze begunstigers zijn wil het bestuur van de SPD meer persoonlijk contact met de begunstigers.
Eén van de manieren is het interviewen van begunstigers ten behoeve van het halfjaar- en het eindejaarbericht. Het tweede interview is met Henny en Ren Lantman.

 

 “We zijn doorgegaan waarmee we zijn begonnen”

Henny en Ren wonen al bijna 40 jaar in Limbricht en zijn vanaf 1982 actief in de parochie. Zij zochten aansluiting bij een parochie die in het verlengde lag van de Amsterdamse studenten ecclesia en UTP-vieringen, waar zij eerder aan deelnamen. De keuze werd Vrangendael, waar Ren al zeer snel op het orgel ging spelen. Henny is lector en deed toen de kinderen klein waren een tijd lang mee in de groep van de kindernevendienst.
Zij kunnen zich nog goed herinneren hoe destijds de bewuste keuze is gemaakt om de Stichting Pastorale Dienstverlening op te richten. Dit is gelukt dankzij de inzet van moedige en mondige mensen. De stichting maakte het mogelijk een pastoraal werker aan te stellen voor de parochie. De pastoraal werker was nodig om pastoor Meertens te ondersteunen na het in het begin van de jaren 80 snel wegvallen van zijn priester- assistenten.

 

Wat zien jullie nu als je terugblikt op al die jaren SPD en parochie?
Henny en Ren constateren een grote continuïteit in de manier waarop wij al die jaren liturgie vieren. We zijn doorgegaan
waarmee we zijn begonnen. De gemeenschap is grotendeels hetzelfde gebleven, alleen ouder geworden. Net als bij vele andere maatschappelijke organisaties vergrijzen wij.
Met enige verbazing constateren wij tijdens het interview dat we nu nog steeds de liederen zingen waarmee we in de jaren tachtig zijn begonnen.
De jongere generatie bindt zich niet meer zoals de oudere parochianen dat doen. Herkennen zich onvoldoende in de parochie? Onze eigen kinderen zijn uitgevlogen.  En jongvolwassenen willen niet meteen “vastzitten” Werken in een project met een begin en een einde spreekt misschien meer aan en maakt de stap om mee te doen minder groot. Dat projectmatige lijkt ook een weg voor de SPD te zijn, nu reguliere inkomsten onder druk staan.

 

Wat sterker in de parochie is opgekomen is de diaconie o.a. in de vorm van het Kruispunt, de nauwe verbondenheid met de voedselbank en de ondersteuning aan vluchtelingen.
Door de terugtredende overheid zal de diaconie belangrijk blijven. Om dat mogelijk te maken blijft inzet van mensen nodig en kan samenwerking met maatschappelijke organisaties verrijkend en ondersteunend werken. De SPD zou daar in toekomst ook zijn rol in kunnen nemen.

 

Henny en Ren vinden dat de rol van pastoraal werker veranderd is. Lag de taak vroeger meer op de tweede lijn toerusting. Nu moet de pastoraal werker veel zelf doen en organiseren. Ook is zij een belangrijke inspiratiebron en een belangrijke steun in de parochiewerkzaamheden. En niet in de laatste plaats een goed voorbeeld van de rol van de vrouw in de kerk.

 

Beiden vinden het noodzakelijk om de ogen niet te sluiten voor de zichtbare toekomst van de parochie en daaruit conclusies te trekken. Niet schromen om de realiteit voor de komende jaren te accepteren en met trots en voldoening (misschien) af te sluiten.


Vervolg Bestuursmededelingen.

Begunstigersbestand

Als stichting zijn wij in belangrijke mate afhankelijk van de bijdragen van particuliere begunstigers. Per 1 november telden wij 115 begunstigers, 6 minder dan verleden jaar.
Om de post op de juiste adressen te kunnen blijven bezorgen is het noodzakelijk dat het adressenbestand actueel is.
Wij verzoeken u ons secretariaat zo veel mogelijk op de hoogte te houden van wijzigingen in bijvoorbeeld adresgegevens of familiegegevens.
Het secretariaat stelt het op prijs wanneer u uw eventueel e-mailadres doorgeeft aan het secretariaat: secretariaatspdvrangendael@ziggo.nl.

 

Onze jaarlijkse oproep

Wij danken u voor de financiële steun die wij van zoveel begunstigers ontvingen.
Voor een deel kunnen de financiële gevolgen van de terugloop van begunstigers worden opgevangen door een grotere bijdrage van het kerkbestuur en bijdragen van een stichting. Omdat fondsen – in tegenstelling tot het verleden -  uitsluitend giften voor bepaalde projecten doneren zijn van die zijde nauwelijks inkomsten te verkrijgen. 


Immers, wij willen Elly zo lang mogelijk behouden voor onze parochiegemeenschap.

 

U bent van ons gewend om bij het eindejaarbericht een acceptgirokaart te ontvangen. Verleden jaar gebruikten 17 begunstigers deze kaart om een (in sommige gevallen extra) gift te storten. Zij treffen hierbij de bekende kaart aan.
Het effect van een acceptgirokaart is vaak dat men wordt herinnerd aan een betaling die vervolgens digitaal wordt gedaan.
Om kosten te beperken, maar wij u graag willen herinneren omdat we de bijdrage hard nodig hebben, treft u hieronder een specimen aan van de acceptgirokaart.
Alvast hartelijk dank voor uw donatie.
Tot besluit

Wij hopen u weer enig inzicht gegeven te hebben in het reilen en zeilen van onze stichting en ook in het werk van Elly, dat door uw aller bijdragen mogelijk gemaakt wordt. Wij zijn u daar erkentelijk voor.

 

Namens het bestuur van de Stichting Pastorale Dienstverlening,

Robert van Lanschot (voorzitter)      Hans Hermans (secretaris)

 

spd_012

 

Bankrekeningnummers Stichting Pastorale Dienstverlening
ING: IBAN: NL08INGB0005459424 
SNS: IBAN: NL02SNSB0879243333Stichting Pastorale Dienstverlening

Halfjaarbericht 2017

Hierbij ontvangt u het Halfjaarbericht van de SPD.

 

In dit bericht treft u aan:

 • een artikel van Elly waarin zij een aantal gedachten over de toekomst ontvouwt
 • een interview met Piet Vael. Om beter te weten wie onze begunstigers zijn wil het bestuur van de SPD meer persoonlijk contact zoeken met de begunstigers. Eén van de manieren is het interviewen van begunstigers ten behoeve van het halfjaar- en het eindejaarbericht.
 • Tenslotte treft u een beknopt financieel verslag over 2016 aan.

In de samenstelling van het bestuur heeft er sinds het jaarbericht 2016 van december geen mutatie plaatsgevonden. Momenteel bestaat het bestuur uit: Robert van Lanschot (voorzitter), Hans Hermans (secretaris), Jan Hendriks (penningmeester), Elly Wetzeler, Henk Bruns, Diederick Barendsz, André Colaris, Theo Ronden.
Theo heeft om gezondheidsredenen aangegeven zijn bestuurslidmaatschap te willen beëindigen m.i.v. 22 mei 2017.

Binnen het bestuur is een plan van aanpak besproken waarin een aantal voorstellen wordt gedaan om de inkomsten van begunstigers te stabiliseren en zo mogelijk te vergroten. In 2017 zal gepoogd worden hieraan uitvoering te geven. Bij een fonds zal een aanvraag worden ingediend voor het verbeteren van de beschikbare communicatiemiddelen. Het plan van aanpak is ook met het Kerkbestuur besproken en er zijn afspraken gemaakt over de onderlinge informatie-uitwisseling.
Het bestuur erg blij met de uitkomst van de gesprekken met de Stichting Sint Joseph Stadbroek over een solide garantstelling voor de pastoraal werker.

 

Bericht van de pastoraal werker aan de begunstigers
door Elly Bus-Linssen - mei 2017

 

Op zoek naar de kern.

Het zijn spannende tijden. Aan het eind van dit jaar gaat onze bisschop met pensioen. Een jaar later ook de deken van Sittard. De herbenoeming van onze pastoor geldt tot november 2018. De mensen in de parochie worden ouder; er komen weinig jongeren bij. En er zijn minder financiële middelen beschikbaar.
spd_half_2017_foto2Ook al willen we dat alles bij het oude blijft, er zullen zeker zaken gaan veranderen...  Hoe en wat precies, dat weten we nog niet, de toekomst zal het ons leren. En van de toekomst moeten we het ook hebben. Het heeft helemaal geen zin om alleen maar terug te kijken in de tijd en te zeggen hoe geweldig alles toen was... Belangrijker is dat we ons afvragen wat de kern is van ons parochie-zijn nù. Nog basaler misschien: wat is de kern van ons christen-zijn vandaag. Waar leven we van, in de maatschappij zoals die is? Wat is ons heilig? Waar doen we, wat we doen, allemaal voor? Wat hebben we nodig? Wat kunnen we missen? Wat is alleen maar buitenkant? En wat blijft, ten allen tijde, ook al gaat het met ‘de kerk’ niet goed? Ook een kerk in de marge kan spreken van een bevrijdende boodschap. Gods verlossende handelen krijgt handen en voeten als we elkaar in onze kwetsbaarheid kunnen helpen om te gaan met wat het leven ons brengt...  op alle fronten. Als christenen zijn we ook maar gewone mensen die  te maken krijgen met angst en onzekerheid, met ziekte en tegenslag, met twijfel over wat waar is en wat je kunt geloven... Dan kan een geloofsgemeenschap van grote waarde zijn. Omdat we elkaar hebben, omdat we over en weer op elkaar kunnen leunen als het moeilijk is en met elkaar kunnen zoeken naar hoop... Omdat we samen hiervan iets kunnen uitdragen dichtbij of verder weg. Omdat we elkaar en allen die ervoor open staan de verhalen kunnen vertellen van Gods geschiedenis met de mensen...
Zolang het kan, wil ik de parochie daarbij van dienst zijn...

 

Dienstbaar.
spd_half_2017_foto3 Interview met Piet Vael.

Dienstbaar, een woord dat Piet Vael regelmatig gebruikt in het interview dat Robert van Lanschot en Hans Hermans met hem hielden.

Piet is één van de parochianen die met zijn vrouw Ange en zijn gezin begin negentiger jaren heel bewust overstapten van Limbricht naar de parochie van Vrangendael. Piet: “Nadat Pastoor de Vos van Limbricht om gezondheidsreden uit de parochie vertrok en de opvolger in de ogen van ons gezin Vael te weinig ruimte gaf hebben wij onze relatie met Vrangendael echt vorm gegeven “.
Door het bezoek aan de kindernevendiensten van de parochie Vrangendael maakte hij kennis met deze parochie. Ange en Piet voelden zich daar thuis.

Uitgangspunt voor Piet is volledig meedoen in de parochie, je zit in een gemeenschap.  Van meet af aan namen ze deel aan werkgroepen. Op die manier werd Vrangendael een deel van hun gezinsleven. Ook nu nog is Piet lid van een gespreksgroep en ontplooit hij allerlei activiteiten voor de parochie.

Wat vooral aanspreekt is, zoals gezegd de dienstbaarheid. De parochianen zijn er niet voor de kerk, maar de kerk is dienstbaar voor de mensen.
Een bijzondere rol daarvoor is weggelegd bij de pastoraal werker. Met Elly Bus hebben we een pastoraal werker in dienst die precies de geest van dienstbaarheid uitdraagt. Met haar stimulerende en faciliterende rol bij de verschillende projecten, zoals Eerste Communie en Vormsel. Met haar manier waarop zij in de overwegingen de parochianen aan het denken zet. Daarbij past ze in de traditie van Vrangendael: geen meningen opleggen, maar helpen nadenken over hoe we in het leven kunnen  staan.

Piet vindt de pastoraal werker van wezenlijk belang voor de parochie en daarmee ook de SPD die met haar contacten met begunstigers en fondsen en kerkbestuur gelden verwerft om haar salaris te kunnen betalen. Piet heeft verleden jaar als lid van de kascommissie de financiële positie van de SPD kunnen inzien en wenst de SPD wat dat betreft voor de toekomst alle succes toe. Piet adviseert de SPD om naar begunstigers volledig open en optimaal dienstverlenend te zijn.

Financiën van de stichting

De hieronder vermelde cijfers zijn onder voorbehoud van het advies van de kascontrolecommissie en déchargeverlening van de penningmeester door het bestuur.
De inkomsten en uitgaven over 2016 zien er als volgt uit:

Inkomsten

 

Uitgaven

 

Begroting 2017

Realisatie 2016

 

 

Begroting 2017

Realisatie 2016

Begunstigers

14.500

14.845

 

Salaris

30.000

30.083

Stichtingen

22.200

21.660

 

Soc. lasten

4.500

4.535

Rente

       20

       25

 

Pensioen

3.200

3.147

Tekort

1.924

2.486

 

Diversen

944

1.251

Totaal

38.644

39.016

 

Totaal

38.644

39.016

Onze stichting werd in 2016 geconfronteerd met een tekort van  € 2.486,-.  Dat het tekort voor 2017 lager wordt begroot komt mede door de verhoging van de bijdrage van het Kerkbestuur. Niettemin heeft het bestuur zorgen omdat jaarlijks wordt ingeteerd op de reserves.
Daarom mede langs deze weg een oproep aan begunstigers om de hoogte van hun bijdrage te herzien, en/of een tussentijdse gift te overwegen.

 

E-mailadressen.
Om het contact met u te vergemakkelijken zou het prettig zijn wanneer de secretaris over e-mailadressen zou kunnen beschikken. Wanneer u daaraan mee wil werken, kunt u een mailtje sturen met uw naam, adres en zo mogelijk telefoonnummer naar secretariaatspdvrangendael@ziggo.nl.
Alvast hartelijk dank.

 

Tot besluit
Wij hopen u weer enig inzicht gegeven te hebben in het reilen en zeilen van onze stichting en ook in het werk van Elly, dat door uw aller bijdragen mogelijk gemaakt wordt. Wij zijn u daar erkentelijk voor.
Wellicht ten overvloede wijzen wij erop dat voor de parochie schenkingen aan de SPD gelden als Kerkbijdrage met de rechten die daaraan verbonden zijn.

 

Namens de Stichting Pastorale Dienstverlening,

 

Robert van Lanschot (voorzitter)                       Hans Hermans (secretaris)

 

Bankrekeningnummers Stichting Pastorale Dienstverlening
ING:  IBAN: NL08INGB0005459424 
SNS:  IBAN: NL02SNSB0879243333

 pastoraal werkster Elly Bus en voorzitter Jan Bovend'eerdt

naar de vorige pagina ...