Stichting  Pastorale  Dienstverlening (SPD)

Secretariaat/Administratie:
   Dhr. Klaas de Jong
   Parallelweg 39
   6131 BJ Sittard
   Tel: 06-46615831
   email:  klaas-dejong@ziggo.nl

 Hier vindt u de folder over de SPD in het printbaar pdf-formaat

 Hier vindt u het eindejaarbericht 2019 in het printbaar pdf-formaat

 

Hier vindt u het halfjaarbericht 2020 in het printbaar pdf-formaatHalfjaarsbericht 2020

 

 

 

 

 


Eindejaarsbericht 2019

 

 

 

 

 


Eindejaarbericht 2018

Hierbij ontvangt u het Eindejaarbericht van de Stichting Pastorale Dienstverlening 

In het hart van deze uitgave treft u het jaarverslag van onze pastorale werker

Elly Bus aan. Verder een interview met één van onze begunstigers, Elly Wetzeler, tevens aftredend lid van het bestuur. Op de voor- en achterzijde zijn enkele mededelingen van het bestuur opgenomen.

Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit: Diederick Barendsz, Henk Bruns, André Colaris, Jan Hendriks (penningmeester), Hans Hermans, Robert van Lanschot (voorzitter), Harry Muller (secretaris) en Elly Wetzeler.

Hans Hermans heeft vanwege drukke werkzaamheden per 1 september het secretariaat overgedragen aan Harry Muller. Elly Wetzeler en Hans hebben te kennen gegeven per 1 januari te stoppen.

Geïnteresseerden in een functie in het bestuur kunnen zich melden bij het secretariaat info@spdvrangendael.nl of de voorzitter robertvanlanschot@spdvrangendael.nl.

Begunstigersbestand

Als stichting zijn wij in belangrijke mate afhankelijk van de bijdragen van particuliere begunstigers. Het aantal begunstigers is ten opzichte van verleden jaar redelijk stabiel gebleven. Per 1 november telden wij 111 begunstigers. Eind 2017 was dat nog 115.

Om de post op de juiste adressen te kunnen blijven bezorgen is het noodzakelijk dat het adressenbestand klopt.

Wij verzoeken u ons secretariaat zo veel mogelijk op de hoogte te houden van wijzigingen in bijvoorbeeld adresgegevens of familiegegevens.

Richtlijn bisdom kerkbijdrage verhoogd per 1 januari 2018.

Zoals bekend is tellen schenkingen, gedaan aan de SPD, mee voor de zogenaamde Kerkbijdrage. Voor Parochianen die gedurende de laatste vier jaar gemiddeld een minimumbedrag hebben bijgedragen, gelden volledige vrijstellingen voor de kosten voor de tarieven die in rekening worden gebracht voor bepaalde diensten, bijvoorbeeld rouw- en trouwdiensten.

Vervolg op bladzijde 5

1

Jaarverslag pastoraal werker

ten behoeve van de SPD

1 sept 2017 – 1 sept 2018

 

September anders dan anders

Mijn jaarverslag loopt altijd van september tot september. Het jaar 2017-2018 begint deze keer anders dan anders...

viering
Gezinsviering 2018

Vanwege een vrij complexe heupoperatie werk ik vanaf 11 september drie weken  helemaal niet en bouw daarna geleidelijk weer op. Eerst vanuit huis, daarna deels ook weer in de parochie op momenten dat ik vervoer heb. Alles gaat tijdens de revalidatieperiode in de parochie zo veel mogelijk door, wat voorbereid kon worden is van te voren geregeld. Zonder dat ik erbij ben wordt er in dit najaar 2017 een gezinsviering gehouden, het draaiboek ligt voor mijn operatie al klaar en vrijwilli­gers klaren met pastoor de klus op de dag zelf.

En dat geldt tevens voor enkele vespervieringen.

Vanaf eind november werk ik weer volledig, al is bijvoorbeeld het uitreiken van communie dan nog niet goed mogelijk vanwege het lopen met een kruk, maar daarvoor zijn er steeds vrijwilligers beschikbaar. Helaas valt mijn zo bewust in rustige maanden geplande revalidatieperiode samen met een onverwachte periode van ziekte van pastoor, waardoor ik hem dan niet kan vervangen zoals gebruikelijk, maar gelukkig zijn er veel parochianen die iets kunnen overnemen en gaat het in de loop van dit verslagjaar weer beter met onze pastoor.

Ontwikkelingen door het jaar

Het communieproject is hetzelfde als voorheen, we gebruiken als basis het project ‘Door de poort’ en vele ouders zijn betrokken bij de communielessen, bij de werkgroep, bij de versiering.

Bij de witte donderdagviering en de dankviering gaan pastoor en ik, zoals vorige jaren, samen voor. De 1e communievieringen krijgen net als in 2017 vorm samen met kapelaan van der Wegen. Het worden mooie feestelijke vieringen waarop vele kinderen met hun ouders dankbaar terugkijken. De samenwerking met de kapelaan wordt voortgezet in het komende communiejaar en dit past bij het verzoek van het bisdom om in de komende jaren toe te groeien naar meer samenwerking met de parochie van de binnenstad.

2

Het vormselproject draait in 2017-2018 met twee parallelle groepen: 27 kinderen van groep 8 en 4 die minimaal een jaar ouder zijn. We passen ons project, dat voor brugklassers was bedoeld, een beetje aan voor de kinderen die een jaar jonger zijn maar kunnen in principe bij beide groepen op dezelfde manier toewerken naar het sacrament van het Vormsel. Vanuit de veranderde situatie - vormelingen die een jaar jonger zijn - gaan we daarna in de zomer van 2018 als Stuurgroep Vormsel wel op zoek naar een nieuw project. Dat wordt Vormselkracht. Het werkboek daarvan ziet er aantrekkelijk en bij de tijd uit en we denken dit met eigen accenten goed te kunnen inzetten. Een nieuw project betekent ook een aangepaste planning. Maar wat we in ieder geval in 2018-2019 willen behouden is de middag waarin we met de vormelingen een ‘Eigen viering’ maken. Op de info-avond eind augustus 2018 blijkt dat de nieuwe groep met 13 vormelingen het nu komende jaar weer veel kleiner is, zoals we al verwachtten vanuit de kleine groep communicanten in 2015.

Door omstandigheden moeten er vanaf eind mei 2018 enkele taken worden overgenomen van iemand die zeer actief is in de parochie. Er komen ook voor mij werkzaamheden bij, o.a. in de Pastoraatgroep, bij het Communieproject en bij enkele vieringen.

Liturgie

Vieringen vragen organisatie en inspiratie. Met vele vrijwilligers vanuit verschillende werkgroepen slagen we er weer in om een grote diversiteit aan vieringen aan te bieden, passend bij diverse leeftijden en situaties. Iets om ook in een vergrijzende parochie steeds naar te blijven streven. Graag zet ik mij hier helemaal voor in. We proberen tevens om het parochie-aanbod aan bijzondere vieringen wat meer onder de mensen bekend te maken.

Tenslotte

Ter informatie het volgende... Naast de 18 uur in de parochie heb ik sinds eind april voor 8 uur per week een aanstelling als pastor/geestelijk verzorger in een instelling. In principe verandert mijn inzet voor de parochie hierdoor niet, maar het kan een enkele keer voorkomen dat data overlappen en dan moet er hier of daar een oplossing gezocht worden. Ik ga er vanuit dat dat dan ook zal lukken...

En tot slot... Als u vragen heeft over dit verslag, of als u met mij over iets anders van gedachten wilt wisselen, dan bent u uiteraard van harte uitgenodigd om contact met mij op te nemen, via 06-17831958 of buslinssen@gmail.com.

Graag tot ziens in de parochie!

Elly Bus-Linssen, pastoraal werker

Parochie Christus’ Hemelvaart - H. Joseph

3

Interview.

Om beter te weten wie onze begunstigers zijn wil het bestuur van de SPD meer persoonlijk contact met de begunstigers. Eén van de manieren is het interviewen van begunstigers ten behoeve van het halfjaar- en het eindejaarbericht. Het vierde interview is met Elly Wetzeler, bestuurslid en begunstiger.

Interview met Elly Wetzeler

“In plaats van een bestuurder wil ik meer praktisch dienstbaar zijn”.

ellyElly is vanaf de jaren 90 betrokken bij de parochie. Vrangendael was een bewuste keuze vanwege de vormgeving van de liturgie, de gemeenschap en de gastvrijheid. De gedachten uit de overwegingen nam je mee naar huis om nog eens te overdenken. Vrij snel is ze lector geworden. Na haar pensioen in 2009 hebben ze haar gevraagd om bestuurslid te worden van de SPD.
In de loop van de jaren is de urgentie bij de SPD anders geworden. Het behoud van voldoende inkomsten om de pastoraal werker te kunnen betalen en daardoor te behouden is het belangrijkste geworden. Ook zij ziet dat de taken van de pastoraal werker in de loop van de jaren zijn veranderd. Ze is meer een spil in de parochie geworden, die taken kan opvangen die vrijwilligers niet kunnen realiseren.
Elly ziet het bezoek aan vieringen teruglopen, veel “grijze” hoofden, het wordt een kleine groep. Welke consequenties gaat dat krijgen? Kan die kleine groep wel een pastoraal werker blijven betalen? Moeten we niet meer naar een “huiskamer” kerk.
Belangrijk vindt zij wel dat de spiritualiteit behouden blijft en daarvoor is een voorganger nodig.
Voor de SPD geldt dat de zorg om voldoende middelen binnen te krijgen voorop zal blijven staan, maar hoe? (Zou bijvoorbeeld mooi zijn als de SPD een legaat zou krijgen).
Als het gaat om nieuwe begunstigers is de SPD gebonden aan het imago/beeld van de parochie Vrangendael en wie spreekt dat aan? Er is veel weerstand tegen de kerk, wereldkerk zou voortouw moeten nemen. Mensen zijn anders met hun leven bezig en de kerk is geen logisch onderdeel meer. Mensen stellen andere prioriteiten.

Elly denkt wel eens dat de kerk open vieringen zou moeten aanbieden voor een breder publiek van alle gezindten met eigentijdse muziek en teksten. Een Allerzielen viering zou bijvoorbeeld een proef kunnen zijn. Landelijk gebeurt dat.
Na bijna 10 jaar bestuurslid te zijn geweest van de SPD neemt Elly per 1 januari 2019 afscheid. Zij waardeert zeer de goede samenwerking die er gekomen is met het kerkbestuur, ga daarmee door. Tot slot wil zij pleiten voor een proactieve opstelling, niet terughoudend maar durf los te laten, ga daadwerkelijk aan de gang met de toekomst. We weten dat we kleiner worden, zie dat onder ogen in al zijn consequenties (in het bijzonder het kerkgebouw).

4

Vervolg van Pagina 1

Meer informatie vindt u op de website Vrangendael.nl, op de hoofdpagina onder de rubriek “Meer over” onder de knop “Kerkbijdrage”. Onderin de pagina die dan wordt geopend staat een link naar de regeling.

Daar kunt u lezen dat de richtlijn voor de kerkbijdrage jaarlijks door het Bisdom wordt vastgesteld. Ze is per 1 januari 2018 verhoogd van minimaal € 100,-- naar € 110,--.

Wilt  u daar bij uw bijdrage aan de SPD rekening mee houden? Het zou jammer zijn dat wanneer u denkt dat de kosten gedekt zijn,  u op een ongelegen moment wordt geconfronteerd dat dat niet zo is.

tekeningActie Wenskaarten Meertens succes.

Een permanente zorg van het bestuur is het verwerven van voldoende inkomsten. We doen dat door begunstigers te stimuleren extra bijdragen te geven en door eigen acties op te zetten.

Een van de initiatieven was de wenskaartenactie in het voorjaar .

Een aantal kunstwerken van Wiel Meertens, in het bezit  van zijn zus Maria, is bij haar thuis gefotografeerd om er wenskaarten van te maken. Vijftien afbeeldingen van linosneden, schilderijen en beeldhouwwerken werden in drie sets van vijf bij voorintekening aangeboden voor € 10,-- per set.

De bestelling kon worden gedaan aan de hand van voorbeelden, afgedrukt op een display dat de drukker belangeloos beschikbaar had gesteld. Een gelukkig toeval was dat de fotobewerking en de drukker klaar waren in een gunstige week, de week vóór Pasen. Daardoor  konden veel kerkbezoekers  de sets  bestellen. Er zijn er ruim 140 Onder aftrek van kosten (vriendenprijs van de drukker, enkele bijdragen in natura), is de netto opbrengst ruim € 1100,--.

Al degenen die kaarten hebben besteld, hartelijk dank!

Niet alleen is met de kaarten cultureel erfgoed weer eens onder de aandacht gebracht, maar ook de kas van de SPD blij gemaakt. De SPD is Maria en drukkerij Pasklaar bijzonder erkentelijk voor de loyale medewerking.

Voor belangstellenden: met de drukker is de afspraak gemaakt dat er nabestellingen van drie sets per keer mogelijk zijn. Hebt u belangstelling stuur een mailtje naar info@spdvrangendael.nl of informeer bij het Parochiecentrum.

Onze jaarlijkse oproep

Wij danken u voor de financiële steun die wij van zoveel begunstigers ontvingen.

Voor een deel kunnen de financiële gevolgen van de terugloop van begunstigers worden opgevangen door een hogere bijdrage van enkele begunstigers, een grotere bijdrage van het kerkbestuur en een bijdrage van een stichting.

5

Om kosten te besparen treft u voortaan geen acceptgirokaart meer aan bij het Eindejaarbericht. Het effect van een acceptgirokaart is echter dat men daarmee wordt herinnerd aan een betaling die vervolgens digitaal wordt gedaan.

Daarom treft u op de achterzijde een specimen aan van de acceptgirokaart.

Alvast hartelijk dank voor uw donatie.

Gevraagd: Exceldeskundigheid. excel

Bent u enigszins vaardig met Excel? (basisvaardigheid is voldoende).

En wilt u zitting nemen in het bestuur van de SPD?

Wij kunnen uw vaardigheid goed gebruiken voor het beheer van onze begunstigerslijst.

Interesse? U kunt zich melden bij het secretariaat info@spdvrangendael.nl of de voorzitter robertvanlanschot@spdvrangendael.nl.

Tot besluit

Wij hopen u weer enig inzicht gegeven te hebben in het reilen en zeilen van onze stichting en ook in het werk van Elly, dat door uw aller bijdragen mogelijk gemaakt wordt.

Wij zijn u daar erkentelijk voor.

Namens het bestuur van de Stichting Pastorale Dienstverlening,

Robert van Lanschot (voorzitter)                     Harry Muller (secretaris)

Bankrekeningnummers Stichting Pastorale Dienstverlening

ING: IBAN: NL08INGB0005459424 

SNS: IBAN: NL02SNSB0879243333

spec

6


Halfjaar jaarbericht 2018

Halfjaarbericht 2018

Hierbij ontvangt u het Halfjaarbericht van de SPD.

In dit bericht treft u aan:

  • een artikel van Elly waarin ze ons uitnodigt na te denken over de persoonlijke invulling van het geloofsleven.
  • een interview met Harry Muller bij wijze van introductie van dit nieuwe bestuurslid.
  • een kort verslagje met het resultaat van onze kaartenactie.
  • een beknopt financieel verslag over 2017.
  • tenslotte treft u aan als apart inlegvel onze privacyverklaring in het kader Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In de samenstelling van het bestuur heeft er sinds het eindejaarbericht 2017
van december geen mutatie plaatsgevonden. Momenteel bestaat het bestuur uit: Robert van Lanschot (voorzitter), Hans Hermans (secretaris), Jan Hendriks (penningmeester), Harry Muller, Elly Wetzeler, Henk Bruns, Diederick Barendsz, André Colaris.

Binnen het bestuur zijn regelmatig de zorgen om de financiële situatie besproken. Ook het Kerkbestuur heeft haar zorgen. Een gezamenlijke werkgroep heeft initiatieven besproken. Een van de eerste acties was een gezamenlijke brief om parochianen en begunstigers deelgenoot te maken van de problematiek en een appèl om de bijdragen minstens te continueren, maar liever nog te verhogen. KB, SPD, maar ook parochianen hebben een gezamenlijk belang en verantwoordelijkheid bij de continuering.
Met het Kerkbestuur zal verder bekeken worden welke acties verder nodig zijn voor een gunstiger financiële positie.
Het bestuur is voorts de Stichting St. Joseph Stadbroek erkentelijk over afspraken m.b.t. een solide garantstelling voor de pastoraal werker.

 

Bericht van de pastoraal werker aan de begunstigers
door
Elly Bus-Linssen - mei 2018

Verantwoordelijk voor je eigen geloof

Ooit werd alles wat gelovigen moesten weten, doen of geloven vanuit de kerk aangereikt... Dat is allang niet meer zo. En zeker in onze parochie zijn de meeste mensen gewend zelf ook na te denken. Ze zijn er zich van bewust dat ze zelf kunnen en mogen zoeken. Boeken, kranten en internet staan vol met thema’s rond geloof en zingeving. Gelovigen ontwikkelen zelf ideeën met betrekking tot God, leven, dood, zin en onzin in het bestaan...
Toch kan het zijn dat er in de toekomst nog meer wordt gevraagd, dat ieder mens voor zich nog meer verantwoordelijk zal worden voor het invullen van de praktijk van het eigen geloofsleven, voor de eigen geloofsgemeenschap. Het is dan belangrijk dat mensen weten wat ze zelf wensen, wat ze zelf nodig hebben voor hun eigen geloofsleven. En wat willen ze vanuit dat geloof kunnen realiseren voor andere mensen in de samenleving? Hoe kan dat christelijk geloof van betekenis zijn in de maatschappij van nu en de nabije toekomst? Wat zijn voor ieder de persoonlijke voorwaarden - mensen en middelen - waaraan voldaan moet zijn? De vraag is dan ook, aan u allen, betrokkenen bij de parochie Vrangendael: Wat kan ik als gelovige zelf en waar heb ik hulp bij nodig? En van wie? En wat kan ik zelf bijdragen om anderen daarin te steunen? Ben ik bereid in gesprek te gaan of samen te vieren met stad- of streekgenoten die er anders in staan, kan ik samen kerk zijn met mensen die wat traditioneler in het geloof staan? Of ga ik liever mijn eigen weg, al of niet samen met een kleiner of groter groepje Vrangendaelers? Wellicht is het mogelijk zowel in een groter samenwerkingsverband als in een kleine ‘huisgemeente’ te participeren...
Mochten er in de toekomst dingen gaan veranderen, dan is het goed om dit te weten. Laten we samen openhartig en in goede harmonie uitwisselen hoe het verder kan gaan. En ik loop nog een eindje met u mee... zolang het kan.

Tot ziens in de parochie!

 

Interview.

Om beter te weten wie onze begunstigers zijn wil het bestuur van de SPD meer persoonlijk contact met de begunstigers.

Eén van de manieren is een interview ten behoeve van het halfjaar- en het eindejaarbericht. Dit keer de weergave van een gesprek met Harry Muller, sinds een jaar ook bestuurslid van de SPD.

 

 “Waar kan ik op de deur kloppen ……..”

 

Harry en Gerda wonen al 40 jaar in Limburg, eerst 10 jaar in Susteren en nu alweer 30 jaar in Limbricht. Ze komen oorspronkelijk uit Twente (Oldenzaal). Werk bracht hun naar deze provincie, waar zij graag willen blijven.

Parochie Vrangendael lag voor alle twee in het verlengde van, eerst de studentenkerk in Nijmegen en daarna de Jonge Kerk in Roermond. De liederen, het samen beleven van de vieringen, de aandacht voor maatschappelijke vraagstukken en actualiteit, zijn belangrijke elementen die  de keuze voor Vrangendael bepalen. De eerlijkheid gebiedt om te zeggen dat Vrangendael een aantal jaren niet in beeld was en de aandacht gericht was op andere zaken (opgroeiende kinderen). Maar de kerk bleef toch op momenten aanwezig en een rol spelen.

Na een oproep in het jaarbericht voor een bestuurslid heeft Harry zich gemeld, hij wil meehelpen de kerk op de been te houden, maar ook te laten voortleven. Een belangrijke inspiratie vormen de gesprekken met een oud-collega van 82 jaar, een gewezen priester. Harry onderschrijft het grote belang van de functie van de pastoraal werker.

Nu, na een jaar meegedraaid te hebben als bestuurslid, heeft hij gemerkt of meegemaakt hoe moeilijk het is om de benodigde financiën te verwerven terwijl dat tegelijkertijd een keiharde noodzaak is voor het voortbestaan. Ook heeft hij mogen ervaren de belangrijke rol van het kerkbestuur.

Hoe kun je ingangen vinden die (financiële) verlichting geven?

In een artikel met de oud-voorzitter van VVV Venlo vond hij inspiratie. Die zegt: “ik weet dat ik moet kloppen op de deur, want als je niet klopt op de deur gebeurt er niets”.

De vraag is dus waar kan de SPD op de deur kloppen? Zou je samen met een aantal parochianen niet eens het gesprek aangaan en onderzoeken of er geen ingangen bij bedrijven (personen) te vinden zijn, die benaderd kunnen worden voor een bijdrage.

Voor de korte termijn is het voor Harry het allerbelangrijkste hoe het pastoraat ingevuld gaat worden. Voor de SPD geldt dat zij haar aandacht moet geven aan de financiën, want daar alleen mee kun je de pastoraal werker handhaven.

 

Financiën van de stichting

De inkomsten en uitgaven over 2017 en de begroting 2018 zien er als volgt uit:

Inkomsten

 

Uitgaven

 

Begroting 2018

Realisatie 2017

 

 

Begroting 2018

Realisatie 2017

Begunstigers

33.200

33.786

 

Salaris

30.500

29.996

Stichtingen

3.000

3.000

 

Soc. lasten

4.500

4.954

Rente

           20

10

 

Pensioen

3.400

2.695

Tekort

3.080

1.876

 

Diversen

900

1.027

Totaal

39.300

38.672

 

Totaal

39.300

38.672

Onze stichting werd in 2017 geconfronteerd met een tekort van  € 1.876,-.  Dat het tekort niet hoger is  komt mede door de verhoging van de bijdrage van het Kerkbestuur. Niettemin heeft het bestuur zorgen omdat jaarlijks wordt ingeteerd op de reserves.

Kaartenactie.
Naast de eerder genoemde actie van KB en SPD om structureel meer inkomsten te verwerven heeft de SPD een kaartenactie gehouden. Er zijn setjes met wenskaarten met afbeeldingen van kunstwerken van Pastoor Meertens gemaakt. Daartoe zijn werken die bij de zus van Pastoor Meertens in huis staan gefotografeerd. Sommige van deze werken zijn nog niet bekend.
Via de Mededelingen tijdens de Dienst, Deze Week en de website werd hieraan bekendheid gegeven. U kunt nog kaarten bestellen via info@spdvrangendael.nl of via het Parochiecentrum.
Er zijn drie sets van elk vijf kaarten. Elke set kost 10 euro.

Tot besluit
Wij hopen u weer enig inzicht gegeven te hebben in het reilen en zeilen van onze stichting en ook in het werk van Elly, dat door uw aller bijdragen mogelijk gemaakt wordt. Wij zijn u daar erkentelijk voor.
Wellicht ten overvloede wijzen wij erop dat voor de parochie schenkingen aan de SPD gelden als Kerkbijdrage met de rechten die daaraan verbonden zijn.
Namens de Stichting Pastorale Dienstverlening,

Robert van Lanschot (voorzitter)                       Hans Hermans (secretaris)

Bankrekeningnummers Stichting Pastorale Dienstverlening
ING:  IBAN: NL08INGB0005459424 
SNS:  IBAN: NL02SNSB0879243333 

pastoraal werkster Elly Bus en voorzitter Jan Bovend'eerdt

naar de vorige pagina ...